Z historie

Historie názvu obce

Naše obec leží v části Čech, která má zvláštní charakter - nahromadění velkého počtu velmi malých obcí. Také naše Podlesí vzniklo v roce 1960 sloučením tří malých obcí - Němčí, Olešné a Turova. Jméno Němčí je rodu středního, ale stále se udržuje také ve tvaru rodu ženského. Říká se "bydlím v Němči, jedu do Němče" i když správně má být "bydlím v Němčí, jedu do Němčí". Také jméno Turov, které je rodu mužského, se používá často v pomnožném tvaru - Turova. Snad je to pozůstatek z doby, kdy existoval Malý a Velký Turov. Správně má být "bydlím v Turově nebo jedu do Turova", ale často se říká "bydlím na Turovech, jedu na Turova". Tak snad jen Olešná je pořád Olešná, i když někdy ve tvaru Volešná. Ale jsou to všechno krásná starobylá jména, která přetrvala staletí.

Z dějin obce

obr1.jpg,
85kB

Nejstarší písemný záznam je o Olešné a to z roku 1227. Král Přemysl Otakar I. , který v té době vládl, odměnil feudála jménem Kojata Hrabiše z Mostu, též zvaného Hrabišic. Za služby prokázané králi tento feudál obdržel majetek, který byl představován především pozemky, ať již lesními nebo obdělávanými, a to především ve východních Čechách. Tento Kojata Hrabiše ve své závěti z roku 1227 zmiňuje mimo jiné také Olešnou. O 144 let později je zmíněno Němčí v souvislosti se zemanským statkem z roku 1371, ke kterému Němčí patřilo. Kolem roku 1391 zemřel držitel tohoto majetku Otík z Olešné a celý statek připadl jako odúmrť králi Václavu IV. Němčí odvozuje svůj název od původního pojmenování Němcův dvůr, Němcovo zboží, Niemčie, později Němč. Němcem byl tenkrát označován člověk, kterému lidé nerozuměli, který jinak mluvil nebo se choval, Němec od slova němý. Z roku 1382 je první písemná zpráva o Turově. Z období 1382 až 1389 je znám vladyka Ctibor z Turova, to znamená, že v této době byl Turov zemanským sídlem - Turův dvůr. Tur je velmi staré české vlastní jméno, které vyjadřovalo sílu a odvahu. Podle tohoto jména usuzují historikové na větší stáří Turova, než je uvedeno v dochovaném dokumentu. Do Turova je také situován děj Jiráskovy povídky Na Chlumku. Jedná se o Chlumek za Turovem při lesní cestě směrem do Koldína. Toto místo považují historikové za jedno z nejzachovalejších tvrzišť v Čechách. Děj této Jiráskovy povídky se odehrává v době po smrti Přemysla Otakara II., ale nejsou žádné důkazy o takovéto události. Téměř celé 15. století zprávy o našich obcích chybí. Až v roce 1495 je část obce Němčí připomenuta jako příslušná k litickému panství. V 16. i v 17. století docházelo ke směnám mezi různými majiteli. V roce 1695 provedl tehdejší majitel rozhraničení choceňského a brandýského panství a Němčí i s Olešnou připadlo k Brandýsu, kam náleželo až do roku 1848. V tomto roce se Němčí stalo takzvanou katastrální obcí, mělo svého starostu a samosprávu. Osada Olešná se stala součástí Němčí a spolu s Brandýsem náležely tyto obce do vysokomýtského okresu. Další zmínka o Olešné je až z počátku 16. století. Také tato obec přecházela v průběhu 16. a 17. století do rukou různých majitelů, nakonec se v roce 1848 stala součástí Němčí. Zprávy o vesnici Turov po roce 1389 mizí. Další zmínka pochází až z roku 1544, v tomto roce uvádí Jan Licek z Rýznburka v soupise borohrádeckého panství i pustou ves Turov, pustou tvrz Chlumek a dvůr Kozejčky. I tato vesnice měnila své majitele, objevují se mezi nimi například Oprštorfové, Černínové a v roce 1694 Štenberkové. Těm patřil Turov až do roku 1848. Po zrušení roboty připadl Turov ke Koldínu, kam náležel až do roku 1941. Poté byl přidělen k Seči, ale v roce 1957 se osamostatnil a měl svůj MNV. Po třech letech samostatnosti se Turov sloučil s Němčím a Olešnou pod společným názvem Podlesí.

Osídlení a obyvatelstvo obce

obr9.jpg, 30kB

Území, na kterém se rozkládají naše obce, bylo osídleno již ve 13. století. Nejstarší údaje o počtu obydlí a obyvatel ale pocházejí až z doby po třicetileté válce, po níž byla celá země velmi zpustošená. Ke zjištění válečných škod a k dokonalému zdanění byl v letech 1650 -1654 proveden soupis půdy a oby-vatel, tzv. Berní rula. Můžeme v ní najít i údaje o našich obcích. V období vlády Marie Terezie v roce 1740 byl vytvořen tzv. Tereziánský katastr. Srovnáním údajů z roku 1654 s tímto katastrem jsou vidět změny v našich vsích, zvýšily se počty hospodářství v nich. Také Josef II. nechal v 80. letech 18. století zpracovat podrobné mapování Čech, ze kterého v některých případech čerpají katastrální úřady dodnes. První statistický soupis obyvatel a domů podle dnešních měřítek byl proveden v roce 1843. Podle tohoto sčítání bylo v Němčí 24 domů se 149 obyvateli, v Olešné 6 domů a 36 obyvatel a v Turově 33 domů a 203 obyvatel. Celkem zde tedy žilo 388 obyvatel. Podle statistiky z roku 1900 se počet lidí snížil na celkových 360 ve všech třech vsích. Ve 20. století nastal velký odliv lidí z vesnic, v roce 1921 kronika obce Němčí uvádí 174 obyvatel a v roce 1954 pouhých 94 obyvatel.

Historické a kulturní památky

obr10.jpg,
29kB

V této oblasti nevznikala žádná svébytná architektura, jakou známe například z vesnic jižních Čech nebo z Podkrkonoší. Většina starých chalup byla buď zbořena nebo přestavěna. V Němčí patří k nejstarším patrně dům čp. 1 "staré Šilarovo" a dům čp. 12 "staré dolních Skalických". Ale i obě tyto chalupy byly částečně přestavěny. Takže nejstarší budovou bude zřejmě špýchar u Šilarů, kterým by jistě nepohrdl žádný skanzen.

V Olešné je statek z let 1861 - 1866, jak vyplývá z nápisu na dochovaném trámu, a je jen škoda, že horní obytná část není využívána a chátrá.

Nejstarší chalupou v Turově je patrně "staré Meldovo" a zbytek chalupy Pavelkovy. Kaple v Turově byla dokončena v roce 1837 a vysvěcena byla 28. 9. 1838. Interiér kaple byl upraven v roce 1993 a péčí turovských občanů je kaple stále udržována v pořádku. Nejstarší kříž postavili naši předkové v roce 1826 na návsi v Němčí, v přirozeném středu obce. Tento kříž patří k nejkrásnějším v okolí a je ukázkou pozdního lidového baroka. Další památkou je socha Panny Marie z roku 1884, která stojí na okraji Němčí. Z roku 1888 pochází kříž u turovské kaple. Z let 1. světové války pochází socha Panny Marie, která stojí na soukromém pozemku u Dostálů v Turově.

V roce 1937 byla postavena socha Božského srdce Páně u Boříků. V roce 1925 byl u kaple v Turově postaven památník padlým v 1. světové válce. Z našich obcí se z 1. světové války nevrátilo domů 13 našich spoluobčanů.

Konšelé a starostové obce

obr8.jpg, 33kB

Konšelé Turova v letech 1880 - 1941:

František Kryštof
Jiří Dostál
Václav Bezdíček
Václav Dostál
Antonín Matějka
Josef Viktorin
Karel Novotný

Starostové Němčí (do roku 1960) a Podlesí:

1904 - 1923 František Hruša
1923 - 1948: Jan Sloupenský
1948 - 1960: Jan Hájek
1960 - 1967: Jaromír Marek
1967 - 1994: Milan Vašina
1994 - 2006: Ing. Vlastimil Matějka
2006 - 2022: Vladimír Hruša
2022 - dosud: Ing. Věra Hájková